برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

فیلتر بورس – جامع ترین مجموعه فیلترهای کاربردی بورس

توچه داشته باشید این مطلب به صورت هفتگی به روزرسانی شده و فیلترهای جدید به انتهای لیست اضافه خواهند شد.

با کاملترین مجموعه فیلترهای بورسی در خدمتتون هستیم. این فیلترها ابزاری کاربردی برای کمک به شما در معاملات هستند. مثلا شما میخواهید بدانید الان کدام سهام ها صف خرید هستند، یا کدام سهام ها در آستانه صف خرید هستند؟
پول هوشمند به سمت کدام سهام ها رفته است؟ و…

جهت استفاده از این فیلترها باید وارد صفحه فیلترهای سایت بورس تهران شوید. کد ها را کپی کنید و در بخش فیلتر های پیست (paste) کنید.

پیشنهاد ما دانلود کتاب آموزش فیلتر نویسی در دیده بان بازار سایت TSE – ناشر: سازمان بورس و اوراق بهادار – آموزش بورس PDF


فیلترهای کاربردی بورس

 

۱٫  فیلتر بورس ورود پول هوشمند (فیلتر کاربردی):

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

 

۲٫ ورود پول هوشمند به سهم و کد به کد حقوقی به حقیقی (فیلتر کاربردی):

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

۳٫ ورود پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۴٫ ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

۵٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۵۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۵۰% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۶٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

۷٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۸٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد فروشندگان حقوقی است:

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

۹٫ خروج پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

۱۰٫ خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

۱۱٫ خروج پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۱۲٫ خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

۱۳٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۵۰% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۵۰% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۱۴٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

۱۵٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۱۶٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران حقوقی است:

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

۱۷٫ سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت ۳% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۱۸٫ سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۱۹٫ سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت ۳% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)>=(pc)*1.03

 


درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید …  بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید. 

دریافت کد بورسیسریع و رایگان


۲۰٫ سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

۲۱٫ سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی ۳% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۲۲٫ سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۲۳٫ سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی ۳% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)*1.03<=(pc)

۲۴٫ سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(pcp)-(plp)>2

۲۵٫ سهم‌هایی که امروز حداقل ۵ برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

۲۶٫ افزایش حجم معاملات نسبت به ۳ ماه و ۱۲ ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

۲۷٫ سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است:

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

۲۸٫ سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است:

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

۲۹٫ سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از ۳ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۳۰٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از ۱% مثبت و قیمت پایانی بیش از ۱% منفی است:

(plp)>1&&(pcp)<-1

۳۱٫ سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد:

(pcp)<-3&&(plp)>-3

۳۲٫ سهم‌هایی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند:

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

۳۳٫ صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

۳۴٫ سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند:

(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

۳۵٫ سهم‌هایی که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

۳۶٫ سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند:

(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

۳۷٫ سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان دارند:

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

(pl)>(pc)&&(pmax)>(pmin)&&(pl)>(py)&&(pmax)>(py)&&(pf)>=(py)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)==(pl)&&(tno)>1

۳۸٫ سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از ۲۰% افت داشته‌اند:

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

۳۹٫ سهم‌هایی که در ۵ روز گذشته منفی معامله شده‌اند:

[ih][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

۴۰٫ سهم‌هایی که حداقل ۳ روز است بیش از ۴% منفی هستند:

(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

۴۱٫ سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت را نسبت به ۳ روز گذشته دارند:

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

۴۲٫ سهم‌هایی که صف خرید هستند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

۴۳٫ سهم‌هایی که صف خرید کم حجم دارند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

۴۴٫ سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

۴۵٫ سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

۴۶٫ سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش ۱ میلیون است:

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

۴۷٫ سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها زیر ۱ میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

۴۸٫ سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:

(pf)>(py)&&(pl)<(py)

۴۹٫ سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

۵۰٫ سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند:

(pl)>(py)
(plc)>0
(plp)>0

۵۱٫ سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند:

(pl)<(py)
(plc)<0
(plp)<0

۵۲٫ سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:

(pl)<(py)&&(pc)>0

۵۳٫ سهم‌هایی که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است:

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

۵۴٫ سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف فروش هستند:

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

۵۵٫ سهم‌هایی که صف فروش هستند:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

۵۶٫ سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

۵۷٫ سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا است:

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

۵۸٫ سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر ۱ میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

۵۹٫ سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش ۱ میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

۶۰٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است:

(pmax)==(pl)

۶۱٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است:

(pmin)==(pl)

۶۲٫ شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان بیش از ۵۰ میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)>=50000000000

۶۳٫ شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر ۱۰۰ میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)<=100000000

۶۴٫ شرکت‌هایی که ارزش بازارشان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)>=200000000000000

(mv)>=200000000000000

۶۵٫ شرکت‌هایی که ارزش بازارشان زیر ۳۰۰ میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)<=3000000000000

(mv)<=3000000000000

۶۶٫ سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر ۲۰۰ تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)<2000

۶۷٫ سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر ۱۰۰۰ تومان است:

(pc)<10000

۶۸٫ سهم‌هایی که قیمت‌شان بیش از ۵۰۰۰ تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)>=50000

۶۹٫ سهم‌هایی که قیمت‌شان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است:

(pc)>=5000&&(pc)<=10000

۷۰٫ شرکت‌هایی که P/E بالای ۳۰۰ دارند (شرکت‌های دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)>=300

۷۱٫ شرکت‌هایی که P/E زیر ۸ دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)<=8

۷۲٫ شرکت‌هایی که EPS بالای ۵۰۰ تومان دارند:

(eps)>=5000

۷۳٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان بیش از ۵۰۰۰ است:

(tno)>=5000

۷۴٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان زیر ۱۰۰ است:

(tno)<=100

۷۵٫ سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از ۵۰ میلیون است:

(tvol)>=50000000

۷۶٫ سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان زیر ۱۰۰ هزار است:

(tvol)<=100000

۷۷٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان بیش از ۵ میلیارد تومان است:

(tval)>=50000000000

۷۸٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان است:

(tval)<=1000000000

۷۹٫ سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

۸۰٫ سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

۸۱٫ سهم‌های مثبت دیروز:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

۸۲٫ سهم‌هایی که دیروز صف خرید بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

۸۳٫ سهم‌هایی که دیروز صف فروش بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

۸۴٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است:

(pc)>(py)

۸۵٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است:

(pc)<(py)

۸۶٫ سهم‌هایی که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند:

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

۸۷٫ سهم‌هایی که میانگین قیمت ۳ روزه آن‌ها از میانگین قیمت ۱۴ روزه بیشتر است:

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

۸۸٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۸۹٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۹۰٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از ۵ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۹۱٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

۹۲٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume

۹۳٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از نصف حجم کل معاملات است:

(ct).Buy_N_Volume>(tvol)*0.5

۹۴٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is5]

۹۵٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است:

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

۹۶٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۱۰ برابر میزان خریدشان است:

(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

۹۷٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

۹۸٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

۹۹٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is5]

۱۰۰٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

۱۰۱٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

۱۰۲٫ سهم‌هایی که حجم سفارش‌های خرید بیش از ۱۰ برابر حجم سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

۱۰۳٫ سهم‌هایی که حجم سفارش‌های فروش بیش از ۱۰ برابر حجم سفارش‌های خرید است:

((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

 


پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید:


۱۰۴٫ فشار فروش حقیقی و حقوقی:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

۱۰۵٫ افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ۳ ماه گذشته:

(tvol)>[is5]

۱۰۶٫ افزایش حجم معاملات بیش از ۳ برابر میانگین حجم ۳ ماه گذشته:

(tvol)>3*[is5]

۱۰۷٫ افزایش حجم معاملات بیش از ۵ برابر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته:

(tvol)>5*[is6]

۱۰۸٫ سهم‌هایی که نوسان بیش از ۵% در روز داشته‌اند:

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05

۱۰۹٫ سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از ۳ درصد باشد:

(plp)>=3

۱۱۰٫ سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر ۳ درصد باشد:

(plp)<=-3

۱۱۱٫ سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از ۳ درصد باشد:

(pcp)>=3

۱۱۲٫ سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر ۳ درصد باشد:

(pcp)<=-3

۱۱۳٫ سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت امروز آن‌ها بیشتر از قیمت دیروز است:

(py)<(pmin)

۱۱۴٫ سهم‌هایی که بیش‌ترین قیمت امروز آن‌ها کمتر از قیمت دیروز است:

(py)>(pmax)

۱۱۵٫ سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)>=(py)

۱۱۶٫ سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)<=(py)

۱۱۷٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)>=(pc)

۱۱۸٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)<=(pc)

۱۱۹٫ سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از ۱۰۰۰ ریال است:

(plc)>=1000

۱۲۰٫ سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از ۵۰ ریال است:

(plc)<=50

۱۲۱٫ سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی بیش از ۱۰۰۰ ریال است:

(pcc)>=1000

۱۲۲٫ سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی کمتر از ۵۰ ریال است:

(pcc)<=50

۱۲۳٫ سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیشتر از حجم مبنا است:

(tvol)>(bvol)

۱۲۴٫ نمایش معاملات بلوکی:

(l18)[(l18).length-1]=='2'

۱۲۵٫ نمایش معاملات عمده:

(l18)[(l18).length-1]=='4'

۱۲۶٫ شرکت‌های زیان‌ده:

(eps)<0

۱۲۷٫ نمایش حق تقدم‌ها:

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

۱۲۸٫ سهم‌هایی که حجم مبنای آن‌ها ۱ است:

(bvol)==1

۱۲۹٫ دیده‌بان بازار فقط گروه خاصی را نمایش دهد (مثال: گروه زراعت – کد گروه‌ها در سایت بورس قابل مشاهده است):

(cs)==01

۱۳۰٫ دیده‌بان بازار فقط سهم‌های پورتفوی شما را نمایش دهد (نماد سهم‌های خود را جایگزین کنید):

(l18).indexOf("فولاد")==۰
(l18).indexOf("فولاد")==۰   ||   (l18).indexOf("ذوب")==۰

۱۳۱٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

۱۳۲٫ سهم‌هایی که بالاترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

۱۳۳٫ شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از ۳۰ درصد حجم معاملات است:

(z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)

۱۳۴٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند:

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

۱۳۵٫ سهم‌هایی قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از ۳ برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است:

(pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

۱۳۶٫ سهم‌هایی که سفارش‌های خرید بیش از ۱۰۰ برابر سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

۱۳۷٫ سهم‌هایی که پیش‌بینی می‌شود فردا مثبت باشند:

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

۱۳۸٫ سهم‌هایی که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند:

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

۱۳۹٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله ۱۰ درصد کمتر از قیمت ۲۱ روز پیش است:

[ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)

۱۴۰٫ سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف فروش بوده‌اند:

(py)>(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday>[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday>[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal

۱۴۱٫ سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف خرید بوده‌اند:

(py)<(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday<[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday<[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal

۱۴۲٫ سهم‌هایی که حداقل روز قبل صف خرید بوده است:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

۱۴۳٫ سهم‌هایی که کندل ستاره ثاقب یا چکش وارونه دارند:

(pc)>(pl)&&(pmax)>(pmin)&&(py)>(pl)&&(py)>=(pf)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)>(pl)&&(tno)>1

۱۴۴٫ سهم‌هایی که کندل دوجی سنجاقک دارند:

(pmin)<(pl)&&(pl)==(pf)&&(pl)/(pf)<1.005&&(pf)>(pc)&&(pl)>(pc)

۱۴۵٫ سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله بین مثبت ۲ تا ۴ است:

(plp)<=4&&(plp)>=2

۱۴۶٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از ۴ درصد بیشتر از روز قبل است:

(plp)>(([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal>.4)

۱۴۷٫ سهم‌هایی که نسبت به ۲ ماه قبل، ۵۰ درصد افت داشته‌اند:

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax>.50)

۱۴۸٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بزرگتر و یا یا مساوی پایین‌ترین قیمت است:

(pf)>=(pmin)

۱۴۹٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است:

(pf)<=(pmax)

۱۵۰٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pmin)

۱۵۱٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از بالاترین قیمت امروز است:

(py)<(pmax)

۱۵۲٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله است:

(pf)>(pl)

۱۵۳٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله است:

(pf)<(pl)

۱۵۴٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است:

(pf)>(pc)

۱۵۵٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی است:

(pf)<(pc)

۱۵۶٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است:

(pmin)>(pc)

۱۵۷٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است:

(pmin)==(pc)

۱۵۸٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است:

(pmin)>=(pc)

۱۵۹٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است:

(pmin)==(pmax)

۱۶۰٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است:

(pl)<(pmax)

۱۶۱٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است:

(pc)<(pmax)

۱۶۲٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است:

(pc)==(pmax)

۱۶۳٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت کمتر از قیمت پایانی است:

(pmax)<(pc)

۱۶۴٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از اولین، کم‌ترین و بیش‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pf)&&(py)>(pmin)&&(py)>(pmax)

۱۶۵٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله و کمتر از اولین و کم‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pl)&&(py)<(pf)&&(py)<(pmin)

۱۶۶٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر بالاترین قیمت، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی امروز است:

(py)<(pmax)&&(py)<(pl)&&(py)<(pc)

۱۶۷٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از کم‌ترین، بیش‌ترین و قیمت آخرین معامله است:

(pf)>(pmin)&&(pf)>(pmax)&&(pf)>(pl)

۱۶۸٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است:

(pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)

۱۶۹٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است:

(pf)<(pl)&&(pf)<(pc)

۱۷۰٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت کمتر از قیمت آخرین معامله و پایانی و بالاترین قیمت بیشتر از قیمت آخرین معامله است:

(pmin)<(pl)&&(pmin)<(pc)&&(pmax)>(pl)

۱۷۱٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است:

(pc)>[ih][0].PClosing

۱۷۲٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است:

(pc)==[ih][0].PClosing

۱۷۳٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:

(pc)>[ih][1].PClosing

۱۷۴٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing

۱۷۵٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است:

(pc)<[ih][0].PClosing

۱۷۶٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:

(pc)<[ih][1].PClosing

۱۷۷٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing

۱۷۸٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pc)>[ih][0].PDrCotVal

۱۷۹٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:

(pc)==[ih][0].PDrCotVal

۱۸۰٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

(pc)>[ih][1].PDrCotVal

۱۸۱٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PDrCotVal

۱۸۲٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

(pc)<[ih][1].PDrCotVal

۱۸۳٫ سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PDrCotVal

۱۸۴٫ سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است:

(tvol)>[ih][0].QTotTran5J

۱۸۵٫ سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:

(tvol)>[ih][1].QTotTran5J

۱۸۶٫ سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:

[ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J

۱۸۷٫ سهم‌هایی که حجم معاملات امروز کمتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:

(tvol)<[ih][1].QTotTran5J

۱۸۸٫ سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز کمتر از حجم معاملات ۲ روز قبل است:

[ih][0].QTotTran5J<[ih][1].QTotTran5J

۱۸۹٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از ۱۰۰۰ است:

[ih][0].ZTotTran>1000

۱۹۰٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است:

(tno)>[ih][0].ZTotTran

۱۹۱٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از ۲ روز قبل است:

(tno)>[ih][1].ZTotTran

۱۹۲٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از ۲ روز قبل است:

[ih][0].ZTotTran>[ih][1].ZTotTran

۱۹۳٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از ۱۰۰ است:

[ih][0].ZTotTran<100

۱۹۴٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز کمتر از ۲ روز قبل است:

(tno)<[ih][1].ZTotTran

۱۹۵٫ سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از ۲ روز قبل است:

[ih][0].ZTotTran<[ih][1].ZTotTran

۱۹۶٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز بیشتر از دیروز است:

(tval)>[ih][0].QTotCap

۱۹۷٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز بیشتر از ۲ روز قبل است:

[ih][0].QTotCap>[ih][1].QTotCap

۱۹۸٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز کمتر از دیروز است:

(tval)<[ih][0].QTotCap

۱۹۹٫ سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز کمتر از ۲ روز قبل است:

[ih][0].QTotCap<[ih][1].QTotCap

۲۰۰٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:

(pmin)>[ih][0].PriceMin

۲۰۱٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است:

(pmin)==[ih][0].PriceMin

۲۰۲٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceMin>[ih][1].PriceMin

۲۰۳٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز کمتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:

(pmin)<[ih][0].PriceMin

۲۰۴٫ سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز کمتر از پایین‌ترین قیمت ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

۲۰۵٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز بیشتر از بالاترین قیمت دیروز است:

(pmax)>[ih][0].PriceMax

۲۰۶٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است:

(pmax)==[ih][0].PriceMax

۲۰۷٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز بیشتر از بالاترین قیمت ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceMax

۲۰۸٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز کمتر از بالاترین قیمت دیروز است:

(pmax)<[ih][0].PriceMax

۲۰۹٫ سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز کمتر از بالاترین قیمت ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceMax<[ih][1].PriceMax

۲۱۰٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pl)>[ih][0].PDrCotVal

۲۱۱٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:

(pl)==[ih][0].PDrCotVal

۲۱۲٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PDrCotVal

۲۱۳٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز کمتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pl)<[ih][0].PDrCotVal

۲۱۴٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PDrCotVal

۲۱۵٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز بیشتر از قیمت اولین معامله دیروز است:

(pf)>[ih][0].PriceFirst

۲۱۶٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است:

(pf)==[ih][0].PriceFirst

۲۱۷٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز بیشتر از قیمت اولین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceFirst>[ih][1].PriceFirst

۲۱۸٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز کمتر از قیمت اولین معامله دیروز است:

(pf)<[ih][0].PriceFirst

۲۱۹٫ سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز کمتر از قیمت اولین معامله ۲ روز قبل است:

[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PriceFirst

۲۲۰٫ افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین ۳ ماه گذشته:

(tval)>[is1]

۲۲۱٫ افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tval)>[is2]

۲۲۲٫ کاهش ارزش معاملات زیر میانگین ۳ ماه گذشته:

(tval)<[is1]

۲۲۳٫ کاهش ارزش معاملات زیر میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tval)<[is2]

۲۲۴٫ سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۳ ماه گذشته بیش از ۵ میلیارد تومان است:

[is1]>50000000000

۲۲۵٫ سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵ میلیارد تومان است:

[is2]>50000000000

۲۲۶٫ سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۳ ماه گذشته زیر ۵ میلیارد تومان است:

[is1]<50000000000

۲۲۷٫ سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت ۱۲ ماه گذشته زیر ۵ میلیارد تومان است:

[is2]<50000000000

۲۲۸٫ افزایش حجم معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tvol)>[is6]

۲۲۹٫ افزایش حجم معاملات بیش از ۲ برابر میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tvol)>2*[is6]

۲۳۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیش از ۵ میلیون است:

[is5]>50000000

۲۳۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵ میلیون است:

[is6]>50000000

۲۳۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته زیر ۲۰۰ هزار است:

[is5]<200000

۲۳۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته زیر ۲۰۰ هزار است:

[is6]<200000

۲۳۴٫ افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین ۳ ماه گذشته:

(tno)>[is9]

۲۳۵٫ افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tno)>[is10]

۲۳۶٫ کاهش تعداد معاملات زیر میانگین ۳ ماه گذشته:

(tno)<[is9]

۲۳۷٫ کاهش تعداد معاملات زیر میانگین ۱۲ ماه گذشته:

(tno)<[is10]

۲۳۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰۰۰ باشد:

[is9]>5000

۲۳۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۱۲ ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ باشد:

[is10]>2000

۲۴۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۳ ماه گذشته زیر ۱۰۰۰ باشد:

[is9]<1000

۲۴۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات ۱۲ ماه گذشته زیر ۳۰۰۰ باشد:

[is10]<3000

۲۴۲٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته بیش از ۳۰ روز منفی داشته‌اند:

[is18]>30

۲۴۳٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته زیر ۲۰ روز منفی داشته‌اند:

[is18]<20

۲۴۴٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ روز منفی داشته‌اند:

[is19]>100

۲۴۵٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته زیر ۸۰ روز منفی داشته‌اند:

[is19]<80

۲۴۶٫ سهم‌هایی که در روزهای منفی ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد منفی داشته‌اند:

[is20]>50

۲۴۷٫ سهم‌هایی که در روزهای منفی ۳ ماه گذشته زیر ۳۰ درصد منفی داشته‌اند:

[is20]<30

۲۴۸٫ سهم‌هایی که در روزهای منفی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد منفی داشته‌اند:

[is21]>40

۲۴۹٫ سهم‌هایی که در روزهای منفی ۱۲ ماه گذشته زیر ۳۵ درصد منفی داشته‌اند:

[is21]<35

۲۵۰٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته بیش از ۳۰ روز مثبت داشته‌اند:

[is26]>30

۲۵۱٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته زیر ۲۵ روز مثبت داشته‌اند:

[is26]<25

۲۵۲٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ روز مثبت داشته‌اند:

[is27]>100

۲۵۳٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته زیر ۸۰ روز مثبت داشته‌اند:

[is27]<80

۲۵۴٫ سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد مثبت داشته‌اند:

[is28]>50

۲۵۵٫ سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۳ ماه گذشته زیر ۳۰ درصد مثبت داشته‌اند:

[is28]<30

۲۵۶٫ سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۵ درصد مثبت داشته‌اند:

[is29]>55

۲۵۷٫ سهم‌هایی که در روزهای مثبت ۱۲ ماه گذشته زیر ۵۰ درصد مثبت داشته‌اند:

[is29]<50

۲۵۸٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:

[is50]>10000000

۲۵۹٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:

[is50]<1000000

۲۶۰٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:

[is51]>10000000

۲۶۱٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:

[is51]<1000000

۲۶۲٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:

[is54]>8000000

۲۶۳٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:

[is54]<100000

۲۶۴٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:

[is55]>8000000

۲۶۵٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:

[is55]<100000

۲۶۶٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از ۲۰۰۰ است:

[is58]>2000

۲۶۷٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر ۳۰۰ است:

[is58]<300

۲۶۸٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از ۱۰۰۰ است:

[is59]>1000

۲۶۹٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر ۲۰۰ است:

[is59]<200

۲۷۰٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از ۱۰ است:

[is62]>10

۲۷۱٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر ۱ است:

[is62]<1

۲۷۲٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از ۸ است:

[is63]>8

۲۷۳٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر ۱ است:

[is63]<1

۲۷۴٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از ۱۰۰۰ است:

[is66]>1000

۲۷۵٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر ۲۵۰ است:

[is66]<250

۲۷۶٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از ۱۰۰۰ است:

[is67]>1000

۲۷۷٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر ۲۰۰ است:

[is67]<200

۲۷۸٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:

[is70]>10000000

۲۷۹٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:

[is70]<1000000

۲۸۰٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۱۰ میلیون است:

[is71]>10000000

۲۸۱٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر ۱ میلیون است:

[is71]<1000000

۲۸۲٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:

[is74]>8000000

۲۸۳٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:

[is74]<100000

۲۸۴٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۸ میلیون است:

[is75]>8000000

۲۸۵٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر ۱۰۰ هزار است:

[is75]<100000

۲۸۶٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۲۰۰۰ است:

[is78]>2000

۲۸۷٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر ۳۰۰ است:

[is78]<300

۲۸۸٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از ۱۰۰۰ است:

[is79]>1000

۲۸۹٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر ۲۰۰ است:

[is79]<200

۲۹۰٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۱۰ است:

[is82]>10

۲۹۱٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر ۱ است:

[is82]<1

۲۹۲٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۸ است:

[is83]>8

۲۹۳٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر ۱ است:

[is83]<1

۲۹۴٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از ۱۰۰۰ است:

[is86]>1000

۲۹۵٫ سهم‌هایی که در ۳ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر ۲۵۰ است:

[is86]<250

۲۹۶٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از ۱۰۰۰ است:

[is87]>1000

۲۹۷٫ سهم‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر ۲۰۰ است:

[is87]<200

۲۹۸٫ کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم ۳ ماه گذشته:

(tvol)<[is5]

۲۹۹٫ کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته:

(tvol)<[is6]

۳۰۰٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is6]

۳۰۱٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is6]

۳۰۲٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is6]

۳۰۳٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is6]

۳۰۴٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is5]

۳۰۵٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is5]

۳۰۶٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is5]

۳۰۷٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is5]

۳۰۸٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is6]

۳۰۹٫ سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is6]

۳۱۰٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is6]

۳۱۱٫ سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is6]

۳۱۲٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is50]

۳۱۳٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is50]

۳۱۴٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is51]

۳۱۵٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is51]

۳۱۶٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is70]

۳۱۷٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is70]

۳۱۸٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is71]

۳۱۹٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is71]

۳۲۰٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is70]

۳۲۱٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is70]

۳۲۲٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is71]

۳۲۳٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is71]

۳۲۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]>[is70]

۳۲۵٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]<[is70]

۳۲۶٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]>[is71]

۳۲۷٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]<[is71]

۳۲۸٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]>[is51]

۳۲۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]<[is51]

۳۳۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]>[is71]

۳۳۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]<[is71]

۳۳۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]>[is71]

۳۳۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]<[is71]

۳۳۴٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is54]

۳۳۵٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is54]

۳۳۶٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is55]

۳۳۷٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is55]

۳۳۸٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is74]

۳۳۹٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is74]

۳۴۰٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is75]

۳۴۱٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is75]

۳۴۲٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is74]

۳۴۳٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is74]

۳۴۴٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is75]

۳۴۵٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is75]

۳۴۶٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is54]>[is74]

۳۴۷٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is54]<[is74]

۳۴۸٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is55]>[is75]

۳۴۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is55]<[is75]

۳۵۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is54]>[is55]

۳۵۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is54]<[is55]

۳۵۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is54]>[is75]

۳۵۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is54]<[is75]

۳۵۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is74]>[is75]

۳۵۵٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is74]<[is75]

۳۵۶٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is54]

۳۵۷٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is54]

۳۵۸٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is55]

۳۵۹٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is55]

۳۶۰٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is74]

۳۶۱٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is74]

۳۶۲٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is75]

۳۶۳٫ سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is75]

۳۶۴٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is74]

۳۶۵٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is74]

۳۶۶٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is75]

۳۶۷٫ سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is75]

۳۶۸٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]>[is74]

۳۶۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]<[is74]

۳۷۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]>[is75]

۳۷۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]<[is75]

۳۷۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]>[is75]

۳۷۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]<[is75]

۳۷۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]>[is54]

۳۷۵٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is50]<[is54]

۳۷۶٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]>[is55]

۳۷۷٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]<[is55]

۳۷۸٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]>[is55]

۳۷۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]<[is55]

۳۸۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is70]>[is74]

۳۸۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۳ ماه گذشته است:

[is70]<[is74]

۳۸۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]>[is75]

۳۸۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]<[is75]

۳۸۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is71]>[is75]

۳۸۵٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته است:

[is71]<[is75]

۳۸۶٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:

[is50]>[is5]

۳۸۷٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:

[is50]<[is5]

۳۸۸٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]>[is6]

۳۸۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is51]<[is6]

۳۹۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]>[is6]

۳۹۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is50]<[is6]

۳۹۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:

[is70]>[is5]

۳۹۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است:

[is70]<[is5]

۳۹۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is71]>[is6]

۳۹۵٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is71]<[is6]

۳۹۶٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]>[is6]

۳۹۷٫ سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته است:

[is70]<[is6]

۳۹۸٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is58]

۳۹۹٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is58]

۴۰۰٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is59]

۴۰۱٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is59]

۴۰۲٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is78]

۴۰۳٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is78]

۴۰۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is79]

۴۰۵٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is79]

۴۰۶٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is78]

۴۰۷٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is78]

۴۰۸٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is79]

۴۰۹٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is79]

۴۱۰٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is62]

۴۱۱٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is62]

۴۱۲٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is63]

۴۱۳٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is63]

۴۱۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is82]

۴۱۵٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is82]

۴۱۶٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is83]

۴۱۷٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is83]

۴۱۸٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is82]

۴۱۹٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is82]

۴۲۰٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is83]

۴۲۱٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is83]

۴۲۲٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is66]

۴۲۳٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is66]

۴۲۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is67]

۴۲۵٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is67]

۴۲۶٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is86]

۴۲۷٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is86]

۴۲۸٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is87]

۴۲۹٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is87]

۴۳۰٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is86]

۴۳۱٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is86]

۴۳۲٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is87]

۴۳۳٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is87]

۴۳۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is66]

۴۳۵٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is66]

۴۳۶٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is67]

۴۳۷٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is67]

۴۳۸٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is86]

۴۳۹٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is86]

۴۴۰٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is87]

۴۴۱٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is87]

۴۴۲٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is86]

۴۴۳٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is86]

۴۴۴٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is87]

۴۴۵٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is87]

۴۴۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

[is58]>[is78]

۴۴۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

[is58]<[is78]

۴۴۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]>[is79]

۴۴۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]<[is79]

۴۵۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is79]

۴۵۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is79]

۴۵۲٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]>[is59]

۴۵۳٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is59]

۴۵۴٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is78]>[is79]

۴۵۵٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is78]<[is79]

۴۵۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

[is62]>[is82]

۴۵۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته است:

[is62]<[is82]

۴۵۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]>[is83]

۴۵۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]<[is83]

۴۶۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is83]

۴۶۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is83]

۴۶۲٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]>[is63]

۴۶۳٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is63]

۴۶۴٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is82]>[is83]

۴۶۵٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته است:

[is82]<[is83]

۴۶۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is58]>[is86]

۴۶۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is58]<[is86]

۴۶۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]>[is87]

۴۶۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]<[is87]

۴۷۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is87]

۴۷۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is87]

۴۷۲٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

[is58]>[is66]

۴۷۳٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

[is58]<[is66]

۴۷۴٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]>[is67]

۴۷۵٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is58]<[is67]

۴۷۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]>[is67]

۴۷۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is59]<[is67]

۴۷۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is78]>[is86]

۴۷۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is78]<[is86]

۴۸۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is78]>[is87]

۴۸۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is78]<[is87]

۴۸۲٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is79]>[is87]

۴۸۳٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is79]<[is87]

۴۸۴٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is62]>[is86]

۴۸۵٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is62]<[is86]

۴۸۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]>[is87]

۴۸۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]<[is87]

۴۸۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is87]

۴۸۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is87]

۴۹۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

[is62]>[is66]

۴۹۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته است:

[is62]<[is66]

۴۹۲٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]>[is67]

۴۹۳٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is62]<[is67]

۴۹۴٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]>[is67]

۴۹۵٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته است:

[is63]<[is67]

۴۹۶٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is82]>[is86]

۴۹۷٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته است:

[is82]<[is86]

۴۹۸٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is82]>[is87]

۴۹۹٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is82]<[is87]

۵۰۰٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is83]>[is87]

۵۰۱٫ سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است:

[is83]<[is87]

۵۰۲٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])

۵۰۳٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])

۵۰۴٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])

۵۰۵٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])

۵۰۶٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])

۵۰۷٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])

۵۰۸٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])

۵۰۹٫ سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])

۵۱۰٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is51]/[is59])

۵۱۱٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is51]/[is59])

۵۱۲٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is70]/[is78])

۵۱۳٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is70]/[is78])

۵۱۴٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is71]/[is79])

۵۱۵٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is71]/[is79])

۵۱۶٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is51]/[is59])>([is71]/[is79])

۵۱۷٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is51]/[is59])<([is71]/[is79])

۵۱۸٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])

۵۱۹٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])

۵۲۰٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])

۵۲۱٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])

۵۲۲٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])

۵۲۳٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۳ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])

۵۲۴٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])

۵۲۵٫ سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])

۵۲۶٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is70]/[is78])>([is71]/[is79])

۵۲۷٫ سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است:

([is70]/[is78])<([is71]/[is79])

۵۲۸٫ سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است:

(tvol)<(bvol)

۵۲۹٫ سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است:

(bvol)<(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

۵۳۰٫ سهم‌هایی که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است:

(bvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

۵۳۱٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است:

(bvol)<[is5]

۵۳۲٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است:

(bvol)>[is5]

۵۳۳٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است:

(bvol)<[is6]

۵۳۴٫ سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است:

(bvol)>[is6]

۵۳۵٫ سهم‌هایی که در کف قیمتی دو ماهه، حجم معاملات بالایی دارند:

(Math.min([ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][17].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin,[ih][47].PriceMin,[ih][48].PriceMin,[ih][49].PriceMin,[ih][50].PriceMin,[ih][51].PriceMin,[ih][52].PriceMin,[ih][53].PriceMin,[ih][54].PriceMin,[ih][55].PriceMin,[ih][56].PriceMin,[ih][57].PriceMin,[ih][58].PriceMin,[ih][59].PriceMin))>((Math.min((pmin),[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin)))&&(tvol)>=(bvol)&&(tvol)>200000

۵۳۶٫ سهم‌هایی که حجم معاملات ۲ برابر میانگین حجم ماهانه است:

true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) if ((tvol)>2*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

۵۳۷٫ شرکت‌های کوچکی که در چند روز اخیر با حجم بالایی معامله می‌شوند و استوکاستیک آن‌ها کف است:

true==function()

{

// Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)

minimum=[ih][n].PriceMin;

return minimum;

};

// Calculation Volume of 3 days

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

// Calculation Volume of 14 days

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

// Calculation Stochastic

var Stochastic=function()

{

var HighestHigh=0;

var LowestLow=0;

var x;

var Stoch=0;

for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)

{

HighestHigh=[ih][x].PriceMax;

}

if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)

{

LowesLow=[ih][x].PriceMin;

}

}

Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);

return Stoch;

};

if(

// Price

(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // Volume && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()

// Stoch

&& Stochastic()<=20 // tno && (tno)>20

// bvol

&& (bvol)<=100000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

۵۳۸٫ سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر است:

true==function()

{

var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;

var ipos;

for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)

min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;

};

if((pl)<MinPrice())

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

۵۳۹٫ سهم‌هایی که مجموع حجم معاملات‌ در ۳ روز اخیر بیشتر از ۳۰ میلیون است:

true==function()

{

var i;

var a=0;

for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>10000000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

۵۴۰٫ سهم‌هایی که در ۶ روز اخیر، کم‌ترین قیمت‌ از قیمت آخرین معامله‌ی امروز کمتر است:

var a=0

var i=0

true==function()

{

for (i=0;i<=5;i++)

{

if((pl)<=[ih].PriceMin)

{

a++

}

}

if (a==6)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

۵۴۱٫ سهم‌هایی که بالای میانگین متحرک ۱۴ روزه قرار دارند:

true==function()
{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=14 ;
var N=D-1 ;
var n ;

for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

۵۴۲٫ سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند:

true==function()

{

var MaxPriceOfMonth=function()

{var maximum=[ih][0].PriceMax;  var n;

for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;

};

var IncrementalVolume=function()

{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;

for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)

{return 1;

}

};

if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

۵۴۳٫ فیلتر MFI (سهم‌هایی که MFI بالای ۸۰ و یا زیر ۵۰ دارند):

true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

۵۴۴٫ فیلتر RSI (سهم‌هایی که RSI بالای ۸۰ و یا زیر ۲۰ دارند):

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید …  بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید. 

دریافت کد بورسیسریع و رایگان


برای دوستانتان بفرستید: