برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات ۱۳۹۹/۰۳/۲۶باشگاه آگاه

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۴۲

 

سوال : کدام یک از شرکت های زیر در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد؟

 

گزینه ۱ : ( گروه بهمن )

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۴۳ 

 

سوال :افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳ خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است؟

 

 

گزینه ۱ : ( گزینه ۱: نتیجه نهایی دعوی له شرکت )

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

برای دوستانتان بفرستید: