برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۱۶

پاسخ صحیح گزینه : ۳

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال :  ۹۹۰۳۰۱۷

پاسخ صحیح گزینه : ۱

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷

برای دوستانتان بفرستید: