قوانین بازار پایه – بازار پایه چیست ، تفاوت بورس و فرابورس و بازار پایه

شرکت‌ ها، با توجه به شرایطی که دارند، یا در بورس حضور دارند یا فرابورس. چنانچه شرکتی دارای شرایط عضویت در بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس نباشد، عضو بازار پایه بورس خواهد شد. بازار پایه در پایین‌ ترین سطح بازار فرابورس قرار دارد که شرایط عضویت شرکت‌ ها در آن آسان تر در […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top