سود تقسیمی سهام (DPS) چیست و در چه صورتی به ما تعلق می گیرد؟

بسیاری از سهامداران بر این باورند که باید ۱ سال کامل یک سهم را داشته باشند تا سود تقسیمی سهام (DPS) به آن ها تعلق بگرید، در صورتی که این فکر کاملا اشتباه است. در واقع قبل از برگزاری مجمع و تقسیم سود هر سهم می توانید به سهم وارد شوید و تنها تا بازگشایی […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top