دارایی‌ های تحت مدیریت چیست ؟

در دانش مالی، دارایی‌ های تحت مدیریت (AUM)، که گاهی سرمایه ‌ها‌ی تحت مدیریت هم نامیده می‌شود (FUM)، به طور کلی قیمت بازارِ تمامی دارایی‌هایی که یک مؤسسه‌ی مالی از طرف سرمایه‌گذاران اداره می‌کند را ارزیابی می‌نماید. موسسات مالی از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و کارگزاران. نظر اجمالی دارایی ‌های تحت […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top