پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه سوال :کدام یک از نمادهای زیر جز شرکت های فراکابی نیست؟   ✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۲۵   پاسخ: گزینه ۳   (گزینه ۳: وامید) فراکاب مخفف چهار نماد فرابورس،کالا،انرژی و بورس می باشد.   🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸   دانش بازار سرمایه سوال : نمادهای کدام یک از گزینه های زیر جز گروه مواد و محصولات دارویی است؟   […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top