دارایی‌ های تحت مدیریت چیست؟

در دانش مالی، دارایی‌ های تحت مدیریت که گاهی سرمایه ‌ها‌ی تحت مدیریت هم نامیده می ‌شود، به صورت کلی قیمت بازار تمامی دارایی ‌هایی که یک مؤسسه‌ مالی از طرف سرمایه ‌گذاران اداره می ‌کند را ارزیابی می کنند. موسسات مالی از قبیل صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک، شرکت ‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top