تخصیص دارایی ها به چه معناست؟

تخصیص دارایی عبارت است از اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری که سعی در تعادل ریسک در مقابل پاداش با تنظیم درصد هر دارایی در یک سبد سرمایه گذاری ، با توجه به تحمل ریسک سرمایه گذار، اهداف و چارچوب زمانی سرمایه گذاری است. تمرکز بر روی ویژگی های نمونه کارها کلی است. چنین استراتژی با […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top