برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوال ۹۹۱۰۲۰ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :گروه توسعه مالی مهرگان، سهامدار عمده کدام یک از نمادهای زیر نیست؟ (تا پایان اسفند ماه)

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۲۰

 

پاسخ: گزینه ۴

(گزینه ۴: خرینگ )

برای دوستانتان بفرستید: