برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

قوانین جدید بازار پایه رنگی

نحوه بازگشایی و معاملات بازار پایه

این قوانین از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ اجرایی خواهند شد.
قوانین جدید بازار پایه یا بازار پایه رنگی را در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید:

قوانین جدید بازار پایه رنگی
قوانین جدید بازار پایه فرابورس – بازار پایه رنگی

تابلوی بازار پایه زرد فرابورس
در روز های شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در هرهفته، انجام معاملات سهام و حق تقدم سهام در نماد های معاملاتی بازار عادی فرابورس به ترتیب مراحل زیر و با دامنه نوسانی ۳ درصد نسبت به قیمت پایانی روز دوشنبه هفته قبل قابل معامله است.
مرحله ی پیش گشایش از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
مرحله ی حراج ناپیوسته راس ساعت ۹:۰۰
مرحله ی حراج پیوسته از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

تابلوی بازار پایه نارنجی فرابورس
در روز های شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هرهفته، انجام معاملات سهام و حق تقدم سهام در نماد های معاملاتی بازار عادی به ترتیب مراحل زیر و با دامنه نوسانی ۲ درصد نسبت به قیمت پایانی روز دوشنبه هفته قبل قابل معامله است.
مرحله ی پیش گشایش از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
مرحله ی حراج ناپیوسته راس ساعت ۹:۰۰
مرحله ی حراج پیوسته از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

تابلوی بازار پایه قرمز فرابورس
در روز های شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هرهفته، انجام معاملات سهام و حق تقدم سهام در نماد های معاملاتی بازار عادی به ترتیب مراحل زیر و با دامنه نوسانی ۱ درصد نسبت به قیمت پایانی روز دوشنبه هفته قبل قابل معامله است.
مرحله ی پیش گشایش از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
مرحله ی حراج ناپیوسته راس ساعت ۹:۰۰
مرحله ی حراج پیوسته از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

نحوه ی معاملات در روزهای دوشنبه
در روز های دوشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ برای هر یک از تابلو های بازار به مانند روز های دیگر معاملات انجام خواهد گرفت سپس از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ که مرحله نظارت نام دارد بدون امکان ورود سفارش و انجام معامله خواهد بود
از ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مرحله ی پیش گشایش دوم با دو برابردامنه نوسان روزانه که به ترتیب
برای بازار زرد ، نارنجی و قرمز ۶ و ۳ و ۲ درصد نسبت به قیمت پایانی جلسه ی برگزاری حراج پایانی قبل است.

به روزرسانی: اصلاحات فرابورس برای بازار پایه اعلام شد/ افزایش ۵ درصدی دامنه و حراج ها
براساس ظرفیت های دستورالعمل جدید بازارپایه، تعداد حراج ها یا دامنه نوسان را تا دو برابر و تا سقف ۵ درصد اضافه می شود.


بازار پایه رنگی چیست؟

لیست شرکت های قابل معامله در تابلو “پایه زرد”

 

لیست شرکت های قابل معامله در تابلو "پایه زرد"
لیست شرکت های قابل معامله در تابلو "پایه زرد"
لیست شرکت های قابل معامله در تابلو "پایه زرد"
لیست شرکت های قابل معامله در تابلو "پایه زرد"

لیست شرکت های قابل معامله در تابلوی “پایه نارنجی”

 

لیست شرکت های قابل معامله در تابلوی "پایه نارنجی"
لیست شرکت های قابل معامله در تابلوی "پایه نارنجی"

 

فهرست شرکت های قابل معامله در تابلو “پایه قرمز”

فهرست شرکت های قابل معامله در تابلو "پایه قرمز"
برای دوستانتان بفرستید: